Spezifizieren Sie Ihren Beamer

 1. 42V515
 2. 42V525
 3. 42V710
 4. 42V715
 5. 50C10
 6. 50C20
 7. 50V500
 8. 50V500A
 9. 50V500G
 10. 50V525E
 11. 50V710
 12. 50V715
 13. 50V720
 14. 50VF820
 15. 50VG825
 16. 50VS69
 17. 50VS69A
 18. 50VS810
 19. 50VS810A
 20. 50VX500
 21. 50VX915
 22. 55VF820
 23. 55VG825
 24. 55VS69
 25. 60V500
 26. 60V500A
 27. 60V525E
 28. 60V710
 29. 60V715
 30. 60VF820
 31. 60VG825
 32. 60VS810
 33. 60VS810A
 34. 60VX500
 35. 60VX915
 36. 62VS69
 37. 62VS69A
 38. 70VS810
 39. 70VX915
 40. BZ 1
 41. BZ 1M
 42. CP A100
 43. CP A100J
 44. CP A101
 45. CP A200
 46. CP A220N
 47. CP A221
 48. CP A221N
 49. CP A221NM
 50. CP A222WN
 51. CP A222WNM
 52. CP A250NL
 53. CP A3
 54. CP A300N
 55. CP A301N
 56. CP A301NM
 57. CP A302WN
 58. CP A302WNM
 59. CP A352WN
 60. CP A52
 61. CP AW100N
 62. CP AW2503
 63. CP AW2505
 64. CP AW250N
 65. CP AW250NM
 66. CP AW2519N
 67. CP AW2519NM
 68. CP AW251N
 69. CP AW251NM
 70. CP AW252WN
 71. CP AW252WNM
 72. CP AW3003
 73. CP AW3005
 74. CP AW3019WN
 75. CP AW3019WNM
 76. CP AW312WN
 77. CP AW3506
 78. CP AX2503
 79. CP AX2504
 80. CP AX2505
 81. CP AX3003
 82. CP AX3005
 83. CP AX3503
 84. CP AX3505
 85. CP BW301N
 86. CP BW301WN
 87. CP BX301N
 88. CP BX301WN
 89. CP CW250WN
 90. CP CW300WN
 91. CP CX250
 92. CP CX300WN
 93. CP CX301WN
 94. CP D10
 95. CP D20
 96. CP D27WN
 97. CP D31N
 98. CP D32WN
 99. CP DH300
 100. CP DW10
 101. CP DW10N
 102. CP DW25WN
 103. CP DX250
 104. CP DX300
 105. CP DX301
 106. CP EW250N
 107. CP EW300
 108. CP EW300N
 109. CP EW301N
 110. CP EW302WN
 111. CP EX250
 112. CP EX250N
 113. CP EX251N
 114. CP EX252N
 115. CP EX300
 116. CP EX300N
 117. CP EX301N
 118. CP EX302N
 119. CP EX400
 120. CP EX401
 121. CP EX402
 122. CP HD9320
 123. CP HD9321
 124. CP HD9950B
 125. CP HD9950W
 126. CP HS1000
 127. CP HS1050
 128. CP HS1060
 129. CP HS1090
 130. CP HS2000
 131. CP HS2010
 132. CP HS2050
 133. CP HS900
 134. CP HS980
 135. CP HS982
 136. CP HS982C
 137. CP HS985
 138. CP HX1080
 139. CP HX1085
 140. CP HX1090
 141. CP HX1095
 142. CP HX1098
 143. CP HX2000
 144. CP HX2020
 145. CP HX2060
 146. CP HX2075
 147. CP HX2080
 148. CP HX2175
 149. CP HX3000
 150. CP HX3080
 151. CP HX3180
 152. CP HX3188
 153. CP HX3280
 154. CP HX4050
 155. CP HX4060
 156. CP HX4080
 157. CP HX4090
 158. CP HX5000
 159. CP HX6000
 160. CP HX6300
 161. CP HX6500
 162. CP HX6500A
 163. CP HX990
 164. CP HX992
 165. CP HX995
 166. CP K1155
 167. CP RS55
 168. CP RS55W
 169. CP RS56
 170. CP RS56+
 171. CP RS57
 172. CP RX60
 173. CP RX60Z
 174. CP RX61
 175. CP RX61+
 176. CP RX70
 177. CP RX70W
 178. CP RX70WF
 179. CP RX78
 180. CP RX78W
 181. CP RX79
 182. CP RX80
 183. CP RX80W
 184. CP RX82
 185. CP RX93
 186. CP RX94
 187. CP S220
 188. CP S220A
 189. CP S220W
 190. CP S220WA
 191. CP S225
 192. CP S225A
 193. CP S225AT
 194. CP S225W
 195. CP S225WAT
 196. CP S225WT
 197. CP S235
 198. CP S235W
 199. CP S240
 200. CP S245
 201. CP S255
 202. CP S270
 203. CP S270W
 204. CP S310
 205. CP S310W
 206. CP S317
 207. CP S317W
 208. CP S318
 209. CP S318W
 210. CP S318WT
 211. CP S328W
 212. CP S328WT
 213. CP S335
 214. CP S335W
 215. CP S370
 216. CP S370W
 217. CP S380W
 218. CP S385W
 219. CP S420
 220. CP S420W
 221. CP S420WA
 222. CP S830
 223. CP S833
 224. CP S840
 225. CP S840A
 226. CP S840B
 227. CP S840W
 228. CP S840WA
 229. CP S840WB
 230. CP S845
 231. CP S845W
 232. CP S845WA
 233. CP S850
 234. CP S860
 235. CP S860W
 236. CP S935W
 237. CP S938W
 238. CP S958W
 239. CP S960
 240. CP S960W
 241. CP S960WA
 242. CP S970W
 243. CP S995
 244. CP SX12000
 245. CP SX1350
 246. CP SX1350W
 247. CP SX380
 248. CP SX635
 249. CP SX8350
 250. CP TW2503
 251. CP TW2505
 252. CP TW3003
 253. CP TW3005
 254. CP TW3506
 255. CP WU13K
 256. CP WU5500
 257. CP WU5505
 258. CP WU5506M
 259. CP WU8440
 260. CP WU8450
 261. CP WU8460
 262. CP WU8461
 263. CP WU8600
 264. CP WU8600B
 265. CP WU8600W
 266. CP WU8700
 267. CP WU8700B
 268. CP WU8700W
 269. CP WU8750B
 270. CP WU8750W
 271. CP WU8800B
 272. CP WU8800W
 273. CP WU9100B
 274. CP WU9100W
 275. CP WU9410
 276. CP WU9411
 277. CP WUX645
 278. CP WUX645N
 279. CP WX11000
 280. CP WX12
 281. CP WX12WN
 282. CP WX2515WN
 283. CP WX3011
 284. CP WX3011N
 285. CP WX3014WN
 286. CP WX3015WN
 287. CP WX3030WN
 288. CP WX3041WN
 289. CP WX3042WN
 290. CP WX3530WN
 291. CP WX3541WN
 292. CP WX401
 293. CP WX4021
 294. CP WX4021N
 295. CP WX4022WN
 296. CP WX4041WN
 297. CP WX4042WN
 298. CP WX410
 299. CP WX5021
 300. CP WX5021N
 301. CP WX5500
 302. CP WX5505
 303. CP WX625
 304. CP WX625W
 305. CP WX8
 306. CP WX8240
 307. CP WX8240A
 308. CP WX8255
 309. CP WX8255A
 310. CP WX8265
 311. CP WX8650B
 312. CP WX8650W
 313. CP WX8750
 314. CP WX8750W
 315. CP WX8GF
 316. CP WX9210
 317. CP WX9211
 318. CP X1
 319. CP X10000
 320. CP X10001
 321. CP X11000
 322. CP X11WN
 323. CP X1200
 324. CP X1200JA
 325. CP X1200W
 326. CP X1200WA
 327. CP X1230
 328. CP X1250
 329. CP X1250J
 330. CP X1250W
 331. CP X1350
 332. CP X2
 333. CP X200
 334. CP X201
 335. CP X2010
 336. CP X2010N
 337. CP X2011
 338. CP X2011N
 339. CP X2015WN
 340. CP X2020
 341. CP X2021
 342. CP X2021WN
 343. CP X205
 344. CP X206
 345. CP X240
 346. CP X250
 347. CP X250WF
 348. CP X250WNUF
 349. CP X251
 350. CP X2510
 351. CP X2510E
 352. CP X2510EN
 353. CP X2510N
 354. CP X2510Z
 355. CP X2511
 356. CP X2511N
 357. CP X2514WN
 358. CP X2515WN
 359. CP X2520
 360. CP X2521
 361. CP X2521WN
 362. CP X253
 363. CP X2530WN
 364. CP X2541WN
 365. CP X2542WN
 366. CP X255
 367. CP X256
 368. CP X260
 369. CP X264
 370. CP X265
 371. CP X267
 372. CP X268
 373. CP X268A
 374. CP X270
 375. CP X270W
 376. CP X275
 377. CP X275W
 378. CP X275WA
 379. CP X275WT
 380. CP X3
 381. CP X30
 382. CP X300
 383. CP X300WF
 384. CP X301
 385. CP X3010
 386. CP X3010E
 387. CP X3010EN
 388. CP X3010N
 389. CP X3010Z
 390. CP X3011
 391. CP X3011N
 392. CP X3014WN
 393. CP X3015WN
 394. CP X3020
 395. CP X3021WN
 396. CP X3030WN
 397. CP X3041WN
 398. CP X3042WN
 399. CP X305
 400. CP X306
 401. CP X308
 402. CP X32
 403. CP X320
 404. CP X320W
 405. CP X325
 406. CP X325W
 407. CP X327
 408. CP X327W
 409. CP X328
 410. CP X328W
 411. CP X328WT
 412. CP X335
 413. CP X340
 414. CP X340W
 415. CP X340WF
 416. CP X345
 417. CP X345W
 418. CP X345WF
 419. CP X3511
 420. CP X380
 421. CP X380W
 422. CP X385
 423. CP X385W
 424. CP X4
 425. CP X400
 426. CP X401
 427. CP X4010
 428. CP X4011N
 429. CP X4014WN
 430. CP X4015WN
 431. CP X4020
 432. CP X4020E
 433. CP X4021
 434. CP X4021N
 435. CP X4022WN
 436. CP X4030WN
 437. CP X4041WN
 438. CP X4042WN
 439. CP X417
 440. CP X417WF
 441. CP X430
 442. CP X430W
 443. CP X430WA
 444. CP X440
 445. CP X443
 446. CP X444
 447. CP X445
 448. CP X445W
 449. CP X450
 450. CP X455
 451. CP X467
 452. CP X5
 453. CP X500
 454. CP X5021
 455. CP X5021N
 456. CP X5022WN
 457. CP X505
 458. CP X5500
 459. CP X5550
 460. CP X5W
 461. CP X6
 462. CP X600
 463. CP X605
 464. CP X605W
 465. CP X608
 466. CP X615
 467. CP X7
 468. CP X705
 469. CP X8
 470. CP X807
 471. CP X809
 472. CP X809W
 473. CP X8150
 474. CP X8160
 475. CP X8170
 476. CP X8225
 477. CP X8250
 478. CP X840WA
 479. CP X860W
 480. CP X880
 481. CP X8800
 482. CP X8800W
 483. CP X880W
 484. CP X885
 485. CP X885W
 486. CP X9
 487. CP X9110
 488. CP X9111
 489. CP X935
 490. CP X935W
 491. CP X938
 492. CP X938B
 493. CP X938W
 494. CP X938WB
 495. CP X938Z
 496. CP X940
 497. CP X940B
 498. CP X940W
 499. CP X940WA
 500. CP X940WB
 501. CP X958
 502. CP X958W
 503. CP X960
 504. CP X960A
 505. CP X960W
 506. CP X960WA
 507. CP X970
 508. CP X970W
 509. CP X980
 510. CP X980W
 511. CP X985
 512. CP X985W
 513. CP X990
 514. CP X990W
 515. CP X995
 516. CP X995W
 517. CP XW410
 518. CPSX500
 519. CPSX5500
 520. CPSX5600
 521. CPWX8
 522. CPX245
 523. CPX7
 524. CPX8
 525. CPX870
 526. CPX9
 527. ED 27X
 528. ED A10
 529. ED A100
 530. ED A100J
 531. ED A101
 532. ED A110
 533. ED A110J
 534. ED A111
 535. ED A220
 536. ED A220NM
 537. ED A6
 538. ED A7
 539. ED AW100N
 540. ED AW110N
 541. ED D10N
 542. ED D11N
 543. ED S3170
 544. ED S3170A
 545. ED S3170AT
 546. ED S317A
 547. ED S317B
 548. ED S3350
 549. ED X10
 550. ED X1092
 551. ED X12
 552. ED X15
 553. ED X20
 554. ED X22
 555. ED X24
 556. ED X24Z
 557. ED X26
 558. ED X30
 559. ED X31
 560. ED X32
 561. ED X3250
 562. ED X3250AT
 563. ED X3270
 564. ED X3280
 565. ED X3280AT
 566. ED X33
 567. ED X3400
 568. ED X3450
 569. ED X40
 570. ED X40Z
 571. ED X42
 572. ED X42EF
 573. ED X42Z
 574. ED X42ZEP
 575. ED X45N
 576. ED X50
 577. ED X52
 578. ED X8250
 579. ED X8255
 580. EDP PJ32
 581. EDPJ32
 582. EP PJ32
 583. HCP 2200X
 584. HCP 2250X
 585. HCP 240X
 586. HCP 2600X
 587. HCP 2650X
 588. HCP 2700X
 589. HCP 270X
 590. HCP 2720X
 591. HCP 2750X
 592. HCP 280X
 593. HCP 3000X
 594. HCP 3020X
 595. HCP 3050X
 596. HCP 3200X
 597. HCP 320X
 598. HCP 3230X
 599. HCP 3250X
 600. HCP 325X
 601. HCP 3560X
 602. HCP 3580X
 603. HCP 35S
 604. HCP 360
 605. HCP 380X
 606. HCP 4000X
 607. HCP 4020X
 608. HCP 4030X
 609. HCP 4060WX
 610. HCP 4060X
 611. HCP 5000X
 612. HCP 500X
 613. HCP 50X
 614. HCP 5150X
 615. HCP 580X
 616. HCP 600X
 617. HCP 60X
 618. HCP 610X
 619. HCP 6200X
 620. HCP 6600X
 621. HCP 6680X
 622. HCP 6780X
 623. HCP 6800X
 624. HCP 7000X
 625. HCP 70X
 626. HCP 7100X
 627. HCP 7500X
 628. HCP 75X
 629. HCP 7600X
 630. HCP 76X
 631. HCP 78WX
 632. HCP 8000X
 633. HCP 800X
 634. HCP 8050X
 635. HCP 80X
 636. HCP 880X
 637. HCP 890X
 638. HCP 900X
 639. HCP 90X
 640. HCP 960X
 641. HCP A727
 642. HCP A8
 643. HCP D767U
 644. HCP EX7K
 645. HCP K26
 646. HCP K31
 647. HCP L25
 648. HCP L26
 649. HCP L260
 650. HCP L30
 651. HCP Q3
 652. HCP Q300
 653. HCP Q300W
 654. HCP Q3W
 655. HCP Q71
 656. HCP SX7K
 657. HCP U27E
 658. HCP U27S
 659. HCP U32S
 660. HCP WX7K
 661. HD PJ52
 662. HS900
 663. HSX8500
 664. HX 3180
 665. HX 3188
 666. ImagePro 8112
 667. iPJ AW250NM
 668. MC X2500
 669. MC X320
 670. MC X3200
 671. MP J1
 672. MP J1EF
 673. MVP 3530
 674. MVP T50+
 675. MVP X12
 676. PJ 658
 677. PJ LC2001
 678. PJ LC7
 679. PJ LC9
 680. PJ TX100
 681. PJ TX100W
 682. PJ TX200
 683. PJ TX200W
 684. PJ TX300
 685. PJ TX300E
 686. PJ TX300W
 687. PJTX10
 688. PJTX10W
 689. SRP 2600
 690. SRP 3240
 691. SX12000
 692. WX11000
Sie finden Ihre Lampe nicht?
+41 (0)44 733 40 00

HITACHI CP X1250J APOG

Original Lampe mit Alternativem Gehäuse.
329.80
CHF
exkl. MwSt
Verfügbar
AlphaLED Digital Lumens LED Linear LED NER LED Engin OSRAM Verbatim Philips Lumileds